Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ

1,800,000 

Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ
Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ

1,800,000