Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ

2,100,000  1,800,000 

Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ
Điếu Tre Ngâm Chân Sừng Hoẵng Nõ Trắc Đỏ

2,100,000  1,800,000