Điếu tam xà râu rồng

1,900,000  1,500,000 

Điếu tam xà
Điếu tam xà râu rồng

1,900,000  1,500,000