Điếu Nứa Mini Lên Nước Đồng Trơn

900,000 

Điếu Nứa Mini Lên Nước bọc đồng trơn
Điếu Nứa Mini Lên Nước Đồng Trơn

900,000